INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI SKUPINY DAN-SLOVAKIA AGRAR

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť Dan-Slovakia Agrar, a.s., so sídlom 932 01 Veľký Meder, Nový Dvor, Slovenská republika, IČO: 36 240 729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10177/T a menšie spoločnosti patriace do skupiny DAN –SLOVAKIA AGRAR, ktoré sú uvedené v časti X tohto dokumentu (ďalej len spolu ako „skupina Dan-Slovakia Agrar“ / Prevádzkovateľ ) spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa GDPR.

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste dotknutou osobou, teda osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY ZÁKLAD
Vedenie knihy prijatej a odoslanej korešpondencie. Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR plnenie zákonnej povinnosti zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zabezpečenie sieťovej a inej bezpečnosti Prevádzkovateľa pre ochranu spracúvaných údajov. Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa oprávnený záujem na zaistení bezpečností sieti a IT bezpečnosti
Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb a na komunikácii v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov. Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Čl. 6 ods. 1 písm f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmo Prevádzkovateľa oprávnený záujem skupiny podnikateľov na prenose osobných údajov na účely administratívne
Evidencia pozemkov a vlastníkov (poľnohospodárskych) pozemkov v súvislosti s nájmom poľnohospodárskej pôdy (tvorba a evidencia nájomných zmlúv, platby nájomného za pôdu). Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov Čl. 6 ods. 1 písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa oprávnený záujem skupiny podnikateľov na prenose osobných údajov na účely administratívne oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení zmluvných vzťahov s vlastníkmi pozemkov a primerané očakávania ich oprávnených zástupcov na toto plnenie
Evidencia pozemkov a vlastníkov pozemkov na účely uzatvárania a plnenia kúpnych zmlúv. Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov Čl. 6 ods. 1 písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa oprávnený záujem skupiny podnikateľov na prenose osobných údajov na účely administratívne oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení zmluvných vzťahov s vlastníkmi pozemkov / záujemcami o pozemky a primerané očakávania ich oprávnených zástupcov na toto plnenie
Evidencia potenciálnych zamestnancov prevádzkovateľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné plnenie predzmluvných vzťahov Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas na spracúvanie osobných údajov, v prípade oslovenia v budúcnosti (na oslovenie v budúcnosti)
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, verejného zdravia, odhaľovania kriminality, ochrana majetku, života alebo zdravia zamestnancov Prevádzkovateľa a/alebo tretích strán a s tým súvisiaca aj kontrola dodržiavania bezpečnostných postupov – biosecurity na farme. Čl. 6 ods. 1 písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa oprávnený záujem Prevádzkovateľa ako aj tretích strán na zabezpečení svojho majetku, bezpečnosti a života a zdravia ako zamestnancov tak aj iných osôb vstupujúcich do objektu a zabezpečenenie dôsledného dodržiavania opatrení proti AMO
Vytváranie a správa komunikačných kanálov pre možné dotazy a komunikáciu s dotknutými osobami v rámci fan pages na sociálnych  sieťach. Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné plnenie predzmluvných vzťahov Čl. 6 pds. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa oprávnený záujem Prevádzkovateľa na komunikácii s klientom, jeho získanie a starostlivosť o neho
Používanie základných cookies na zabezpečnie funkčnosti web stránky. GDPR 6. art., 1. s. b) – data processing is necessary for fulfilling pre-contract relations GDPR 6. art., 1. s. f) – data processing is necessary for asserting the controller’s legitimate interests the controller’s legitimate interest for communication with the client, reaching them and taking care of them
Using essential cookies for ensuring the functionality of the website. Čl. 6 pds. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení funkčnosti web stránky a na zlepšenie jej výkonnosti čo je záujmom, ktorý tiež sleduje návštevník, keď si chce web stránku prehliadať

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY ZÁKLAD
Evidencia potenciálnych zamestnancov prevádzkovateľa na oslovenie v budúcnosti. Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby
Fotografie, videozáznamy – vytváranie, ukladanie, zverejňovanie na účely propagácie Prevádzkovateľa a jeho činnosti Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby

Spracúvame o Vás len bežné osobné údaje, najmä

 • identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa, podpis, emailová adresa, telefónne číslo);
 • platobné a fakturačné údaje;
 • údaje nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy a na účely úspešnej fakturácie;
 • ak ste návštevníkom našej webovej stránky logy, IP adresa, iné údaje získavané o Vašej činnosti zo sietí;
 • obrazový záznam ak ste účastníkom podujatí Prevádzkovateľa;
 • údaje v rozsahu listu vlastníctva;
 • údaje uvedené v životopise a motivačnom liste;
 • číslo OP ak ste návštevníkom, ktorý vstupuje do priestorov Prevádzkovateľa;
 • prezývku na sociálnych sieťach.

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Ak ste nám poskytli Vaše údaje na základe súhlasu, budeme ich spracúvať len po dobu platnosti súhlasu, resp. len do jeho odvolania.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli napríklaf v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce.

Osobné údaje o Vašich zamestnancoch či zástupcoch sme získali od Vás na vymedzené účely. Keď nám takéto údaje poskytnete, ste povinní dotknuté osoby, ktorých osobné údaje ste nám poskytli, informovať o skutočnostiach ich spracúvania Prevádzkovateľom.

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné obchodné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov, a to napríklad dodávateľom informačných technológií, advokátskej kancelárii, poskytovateľom dátových uložísk, externej účtovníckej firme, spoločnosti vykonávajúcej dokument management, prevádzkovateľovi kamerového systému, poskytovateľovi evidenčného systému, sociálnym sieťam;
 • na administratívne účely v rámci skupiny Dan – Agrar Slovakia;
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

Do skupiny Dan – Slovakia Agrar, kde hlavnou spoločnosťou je Dan – Slovakia Agrar, a.s. patria menšie spoločnosti ako:

a) Poľnohospodárske družstvo Kútniky;

b) AGROKORN, s.r.o.;

c) AGROECO, s.r.o.;

d) AGRICOLA spol. s.r.o

Čo sú to súbory cookies?

 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia.
 • Tieto súbory identifikujú špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach.
 • Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta.

Aké súbory cookies používame?

Uvedený zoznam súborov cookies sa vzťahuje na webovú stránku dsa.sk.

TYP ÚČEL EXPIRÁCIA
Esenciálne, nevyhnutné na bežné fungovanie webstránky Essential, necessary for the general functionality  of the website. Zaznamenanie pixelového rozlíšenia zariadenia, z ktorého sa webstránka prehliada 12 mesiacov

Prístup k súborom cookies má len Prevádzkovateľ a samotný návštevník webstránky.

Ako pracovať so súbormi cookies?

 • Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Viac informácií

Nastavenie a kontrola nad súbormi cookies:

 • Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Súbory cookies je možné pomocou nastavenia Vášho prehliadača úplne zakázať alebo povoliť používaní len niektorých súborov cookies.
 • Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.
 • Proti ukladaniu cookies, ktoré zbierame na základe nášho oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku na e-mail Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje v súčastnosti neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ.

V prípade, že by sme v budúcnosti poskytovali Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ, ak by sa jednalo o tretie krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytujeme ďalšie záruky ochrany Vašich osobných údajov, a to

(i) štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny,

(ii) pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti štandardné zmluvné doložky použiť u príjemcu sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) GDPR, tzn. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

(iii) prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Zoznam tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany, je uvedený na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany. Ostatné tretie krajiny sa považujú za krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

(ii) Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;

(iii) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.

 • právo na obmedzenie spracúvania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

(ii) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

(iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

(iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na záklde Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostiredkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je niektorá zo spoločností skupiny Dan – Slovakia Agrar.

V prípade, že máte záujem uplatniť svoje práva dotknutej osoby, alebo máte otázku alebo podnet vo veci ochrany osobných údajov, obráťte sa na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov prostredníctvom uvedených spoločných kontaktných údajov:

a) Prostredníctvom emailu na: mail@dsa.sk

b) Písomne na adrese spoločnosti: Nový Dvor, Veľký Meder 932 01

V prípade, že si dotknutá osoba uplatňuje niektoré z vyššie uvedených práv dotknutej osoby podľa GDPR a z podanej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že prevádzkovateľ má oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť,

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej danú žiadosť.