CSR 

Životné prostredie

Poľnohospodárstvo je čiastočne zodpovedné za klimatické výzvy, ktorým dnes čelíme. Ako jedna z najväčších poľnohospodárskych spoločností na Slovensku má Dan-Slovakia-Agrar, a.s. mimoriadnu povinnosť – a mimoriadnu príležitosť – podniknúť v tejto záležitosti určité kroky.

Sme odhodlaní ukázať, ako môže udržateľné poľnohospodárstvo ísť ruka v ruke s efektívnou a sebestačnou domácou produkciou chudého a zdravého bravčového mäsa.

V uplynulých rokoch sme podnikli významné kroky na zníženie našej klimatickej stopy. Tešíme sa, že v nasledujúcich rokoch budeme ešte udržateľnejší.

Plyn

Približne 80 % plynu potrebného na vykurovanie našich maštalí pre ošípané sme nahradili nevyužitým prebytočným teplom z miestnej bioplynovej stanice.

Elektrina

Naše maštale pre ošípané sú súčasťou interného programu na zlepšenie energetickej hospodárnosti, v rámci ktorého nahrádzame menej účinné motory a lampy novými modelmi s nízkou spotrebou energie. Očakáva sa, že toto vylepšenie zníži našu spotrebu elektrickej energie na osvetlenie a ventiláciu o 30 – 40 %.

Organické hnojivo

Vzhľadom na našu polohu na Žitnom Ostrove, kde máme jednu z najväčších zásob pitnej vody v Európe, sa venujeme dodržiavaniu nadštandardnej ochrany životného prostredia.

Vedľajší produkt živočíšnej výroby je skladovaný v betónových nádržiach s prídavnými membránami zabudovanými do dna nádrže a so senzormi, ktoré neustále monitorujú prípadné menšie úniky z nádrží.

Niektoré z našich nádrží na organické hnojivo sú obklopené izolovanými havarijnými nádržami, ktoré eliminujú akékoľvek riziko úniku. Okrem toho sú všetky nádrže na organické hnojivo zakryté biofiltrom kvôli zníženiu emisií.

S organickým hnojivom nakladáme pomocou najnovšej a najmodernejšej technológie. Už od prvých rokov našej prevádzky bolo internou požiadavkou, aby sme organické hnojivo aplikovali priamo do pôdy, a tak dosiahli optimálne využitie živín a zabránili prípadnému zápachu.

Veľa pozornosti venujeme znižovaniu zápachu z našich fariem ošípaných pomocou širokej škály opatrení, ktoré zabezpečujú nízke vylučovanie amoniaku do ovzdušia. Dodržiavame vysoký stupeň hygieny a súbežné pridávame enzymatické prípravky do krmiva, ako aj ílové minerály do hnoja, ktorý viaže amoniak a prispieva tak k minimalizácii zápachu.

Plodiny

Od roku 2020 sme zmenili 550 hektárov poľnohospodárskej pôdy na organickú výrobu. Tieto plodiny sa predávajú trhom, kde je dopyt po biopotravinách, a teda nie sú používané v našej vlastnej produkcii.

V nasledujúcich rokoch sa naše polia z veľkej časti presunú z nízkoobrábanej metódy na bezorbovú metódu, aby sa minimalizovalo využívanie zdrojov, a tým sa znížila aj naša ekologická stopa.

Obehové poľnohospodárstvo a lokálpatriotizmus

Na našej spoločnosti sa udržiava obehové poľnohospodárstvo, v rámci ktorého máme možnosť vyprodukovať v skoro všetko obilie potrebné pre naše ošípané. Všetky cenné živiny z organického hnojiva využívame pre naše plodiny.

Väčšina plodín sa využíva na výrobu krmiva pre ošípané v našej výrobni kŕmnych zmesí vo Veľkom Mederi. Naším cieľom je vyrábať krmivo pre ošípané predovšetkým z miestnych surovín a predávať väčšinu našich ošípaných na miestnom trhu, aby sme aj takto minimalizovali spotrebu zdrojov našich produktov.