CSR 

Miestna komunita

DSA sa aktívne angažuje v oblasti vytvárania zmysluplného a pozitívneho vplyvu na život komunít, ktoré nám pomáhajú rozvíjať a zabezpečovať udržateľné podnikanie v prospech všetkých našich partnerov.

DSA podporuje mládežnícke aktivity v komunitách, v ktorých pôsobíme prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov a iných foriem podpory pre široké spektrum charitatívnych a miestnych komunitných organizácií.

Realizujeme to pomocou:

  • Podporovania miestnych škôl, mládežníckych združení, športových klubov, kultúrnych podujatí a pod.
  • Poskytovaním možností lokálneho zamestnania a rozvoja zručností.

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme prispievali k činnostiam v rámci našej miestnej komunity, keďže si uvedomujeme, aký obrovský vplyv to má na všetky aspekty nášho podnikania. 

Vyvíjame nákladovo efektívne a inovatívne riešenia, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu pre naše komunity, klientov, partnerov a našich ľudí.

Podpora iniciatív a návrhy na spoluprácu

Spoločnosť DSA zavádza od roku 2019 nový proces na podávanie žiadosti o podporu iniciatív a návrhov na spoluprácu. Spoločnosť bude podané žiadosti a návrhy posudzovať viacstupňovo podľa vopred stanovených kritérií spoločnosťou. Finančné a iné materiálne prostriedky sa DSA snaží proporcionálne rozdeliť medzi jednotlivé oblasti podpory. V rámci dobročinných aktivít spoločnosti sme si stanovili aj pre rok 2019 hlavné oblasti podpory a typy projektov, ktoré budeme podporovať.

Prioritné oblasti podpory v roku 2019:

  • podpora detí a mládeže, ich vzdelávania a zdravia,
  • podpora talentov,
  • hodnotných občianskych iniciatív,
  • podpora kultúry a športu,
  • podpora ochrany životného prostredia.

 V roku 2019 budeme projekty a iniciatívy podporovať vo forme:

  • peňažných a nepeňažných darov,
  • poukázania 2 % z dane,
  • reklamnej spolupráce.

V prípade, že máte záujem požiadať našu spoločnosť o podporu pre Váš projekt či iniciatívu, vyplňte, prosím jeden z nasledujúcich formulárov, ktoré sú dostupné na našej internetovej stránke www.dsa.sk:

Žiadosť o poskytnutie finančného alebo nefinančného daru

Žiadosť o reklamnú spoluprácu

Vyplnenú žiadosť, prosím následne odovzdajte osobne na recepcii spoločnosti alebo zašlite prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu melinda.lakos@dsa.sk.

Prosíme žiadosti odovzdať alebo preposlať najneskôr do 01.03.2019.