CSR 

Ľudia

Vzťahy medzi spoločnosťou a jej zamestnancami sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere, lojalite, rešpekte a dodržiavaní ľudských práv. Naša spoločnosť je hrdá na to, že môže pracovať s mnohými usilovnými, lojálnymi a vysokokvalifikovanými zamestnancami, ktorí prispievajú k úspechu spoločnosti.

Rovnosť príležitostí

DSA sa riadi princípom rovnakých príležitostí v oblasti prijímania zamestnancov aj ich kariérneho postupu. Sme zamestnávateľom uplatňujúcim zásadu rovnosti príležitostí a nediskriminácie na základe rasy a pohlavia, ktorý dáva každému rovnakú šancu.

Zamestnanecké výhody a rozvoj zamestnancov

DSA vysoko oceňuje prácu svojich zamestnancov a ich prínos k úspechu spoločnosti. Dan-Slovakia Agrar a. s. má širokú škálu rôznych finančných a nefinančných zamestnaneckých benefitov. Systém zamestnaneckých výhod je prispôsobený potrebám a požiadavkám našich zamestnancov. Okrem systému zamestnaneckých benefitov kladieme dôraz aj na profesionálny, kariérny rast a rozvoj našich zamestnancov.

DSA má dôkladne prepracovaný program rozvoja riadiacich pracovníkov určený pre zamestnancov, ktorí majú ambície a nadanie v oblasti riadenia. Proces rozvoja riadiacich pracovníkov začína kurzom anglického jazyka pre zamestnancov, ktorí neovládajú písanú ani hovorenú angličtinu. Osvojenie si anglického jazyka je základným predpokladom účasti na programe rozvoja riadiacich pracovníkov. Z tohto dôvodu spoločnosť pre svojich zamestnancov zabezpečuje kurzy anglického jazyka.

Etický kódex a normy profesionálneho správania

DSA kladie dôraz na etický a profesionálny prístup našich zamestnancov a vyžaduje lojalitu a dodržiavania etických princípov v každodennej činnosti spoločnosti ako aj v rámci jej vnútorných a vonkajších vzťahov.

Pracovné prostredie

Pre DSA je dôležité zabezpečiť príjemné a bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. Na našich farmách používame všetky dostupné moderné technológie, aby sme zabezpečili čo najbezpečnejšie pracovné prostredie. Kladieme veľký dôraz na to, aby naši zamestnanci dodržiavali všetky predpisy BOZP, aby sa predišlo prípadným pracovným úrazom. Používame inovatívne a moderné pracovné pomôcky a nástroje.