CSR 

Ľudia

V spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s. sú všetky vzťahy medzi spoločnosťou a zamestnancami založené na transparentnosti, vzájomnej dôvere a rešpekte. Samozrejme, riadime sa zároveň aj Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN.

Sme hrdí na to, že môžeme pracovať s toľkými lojálnymi a talentovanými zamestnancami a veľmi si vážime ich prínos k úspechu spoločnosti.

Rovnosť príležitostí

Pri prijímaní do zamestnania a povýšení sa riadime zásadou rovnosti príležitostí. Nediskriminujeme na základe rasy alebo pohlavia a každému dávame rovnakú šancu.

Benefity a osobný rozvoj

Ponúkame širokú škálu rôznych finančných a nefinančných zamestnaneckých výhod, ktoré sú prispôsobené potrebám a požiadavkám našich zamestnancov.

Okrem toho kladieme dôraz na odborný rast a osobný rozvoj. Napríklad, realizujeme obľúbený rozvojový program v oblasti leadershipu pre našich ambicióznych a talentovaných zamestnancov.

Etické zásady

Zachovávame profesionálny prístup a pri každodennom fungovaní našej spoločnosti vyžadujeme vzájomné rešpektovanie etických zásad, a to tak v interných, ako aj v externých vzťahoch.

Pracovné prostredie

Za nevyhnutnosť považujeme zabezpečenie príjemného a bezpečného pracovného prostredia pre všetkých našich zamestnancov. Z tohto dôvodu prísne dodržiavame normy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a pre zamedzenie nehôd na našich farmách využívame inovatívne technológie a nástroje.